Plan-3


توصیه به فعالین اقتصادی برای سال ۹۷

محمد حسین ادیب

در سال ۹۷ الویت اول ریسک
(و نه کسب سود )

الویت دوم : نداشتن ریسک تمرکز
(و نه کسب سود )

الویت سوم : ضریب نقد شوندگی سبد دارائی
(و نه سود )

الویت چهارم : تامین حداقل امنیت اقتصادی
( و نه سود )

الویت پنجم : کسب سود فقط در حالتی که به چهار الویت اول آسیبی نزند

الویت اول : ریسک
من به شکل های مختلف ریسک را تعریف کرده ام اما برخی پرسش ها از من نشان می دهد به تعریف قابل فهم تری از ریسک نیاز هست ، ریسک به زبان کف بازار ، یعنی اینکه پول تان را نخورند ، اولین توصیه من این است که اول مواظب باشید پول تان را نخورند بعد به بازدهی فکر کنید

متوسط بازدهی در کشور اکنون ۵ درصد است و فقط ۱۰ درصد فعالین اقتصادی بالای ۵ درصد بازدهی دارند هر کس که به شما بگوید بیش از ۵ درصد به شما سال آینده سود می دهد اگر جز گروه ۱۰ درصدی نباشد ریسک بالایی دارد یعنی شما باید اول نگران این باشید که پول تان را نخورند

ده درصدی ها که سود بالای ۵ درصد دارند در ۹۸ درصد موارد با پول خودشان کار می کنند و کسی را شریک کار خود نمی کنند، لذا قاعدتا کسانی که ادعا می کنند سود بالای ۵ درصد می دهند کسانی هستند که بازدهی آنها کمتر از ۵ درصد است لذا اگر پول تان را به آنها بدهید ریسک بالائی دارد

در سال ۹۷ اگر ریسک برایتان مهم است پول تان زیر سر خودتان باشد و از این صریح تر نمی شود گفت ( مصداق این گزاره را خودتان بیابید )

کسانی که از دیگران سود ۲۰ درصدی دریافت می کنند باید ریسک آن را بپذیرند، نمی شود هم خدا را خواست هم خرما را ، اگر بگوئید تا اخرین لحظه از طرف سود می گیرم و بعد به موقع کنار می کشم تجارب تاریخی نشان داده در یک درصد موارد موفق می شوید ، شما ببینید چقدر جز یک درصدی ها هستید ؟

اگر تصور می کنید به کمک این کانال می توانید تا آخرین لحظه از سود های بالا استفاده کنید و بعد به موقع کنار بکشید این کانال در صدد تولید چنین محتوائی نیست و با این هدف تاسیس نشده است

ممکن است شما یک بار دیگر سود های نجومی بگیرید و یک سال دیگر احساس کنید که اگر به ریسک توجه نکرده بودید برنده بودید ، لذا این کانال برای کسانی که فقط به بازدهی می اندیشند و ریسک را لحاظ نمی کنند ، کانال مناسبی نیست ، اگر به توصیه های این کانال عمل کنید حتما ضرر می کنید

آنهائی که می خواهند یک شبه ثروتمند شوند مخاطب این کانال نیستند

شما ممکن است اگر فقط به بازدهی توجه دارید توجه به ریسک در کوتاه مدت به زیان شما تمام شود

توجه به بازدهی بدون ریسک ، قطعا بیشتر از بازدهی با ریسک است ، هر چه بیشتر ریسک را لحاظ کنید بازدهی و سود کمتری حاصل میشود.

برچسب‌ها

Plan-4

بالا