Plan-3


تبلیغات در پایگاه خبری اندیشه کیمیا
به چه میزان حقوق ها امسال باید افزایش یابد

به نسبتی که ارز گران شده دستمزدها اضافه نشده و مصرف کننده نمی تواند در سطح سال گذشته کالاهای « ارز پایه » خریداری کند

تقاضا برای کالاهای « ارز پایه » کاهش یافته است

کاهش تقاضا برای کالاهای « ارز پایه» به کاهش مصرف این قبیل کالاها می انجامد

کاهش مصرف کالاهای « ارز پایه » به کاهش فروش این قبیل کالاها می انجامد

به نسبتی که فروش کالاهای « ارز پایه » کاهش می یابد هزینه شرکتها و بنگاههای اقتصادی کاهش نیافته است اما باید کاهش می یافت

به نسبتی که فروش کاهش یافته اما هزینه کاهش نیافته است و از سود فعال اقتصادی کاسته شده است

اما حداقل در ٣٠ درصد از واحد های اقتصادی ، سود در سطحی بوده که کاهش آن ، واحد را وارد فاز زیان دهی کرده است

یکی از اقلام هزینه که با کاهش سودناشی از کاهش فروش ، باید کاهش می یافت ؛ دستمزد است اما دستمزد در عمل افزایش یافته است

به شرکتها توصیه میشود اگر می خواهند باقی بمانند یا صریح تر اگر می خواهند تعطیل نشوند و مجبور بوده اند تا حقوق ها را اضافه کنند مبلغ حقوق پرداختی نسبت به سال قبل افزایش نیابد و این تنها راه باقی ماندن است

به عنوان مثال اگر شرکتی در سال قبل ٣ میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد پرداخت کرده است و امسال حقوق ها افزایش یافته باید این پروسه بگونه ای مدیریت شود که مجموعه حقوق پرداختی در سال جاری بیشتر از ٣ میلیارد تومان نباشد و این به منزله تعدیل نیرو است

به عبارت صریح تر اگر می خواهید شرکت تعطیل نشود یعنی همه بیکار نشوند به میزانی که حقوق ها اضافه میشود تعدیل نیرو داشته باشید تا میزان پرداختی بابت حقوق و دستمزد بیشتر از سال قبل نباشد

زهر این مطلب زیاد است اما تنها راه حل برای شاغل باقی ماندن بقیه است

Plan-4

بالا