Plan-3


حذف فعالین اقتصادی با سرمایه حداقلی از بازار

امروز ششمین روزی است که ٨٠درصد عمده فروشان ، کالای خود رانقدی به خرده فروشان می فروشند

در سال گذشته ، برخی از عمده فروشان کالای خود را نقدی میفروختند ، برخی ده ماهه ( مثل ابزارفروشان و صنف پوشاک ) اما به طور معدل فروش عمده فروش به خرده فروش ، چهار ماهه بود

در سال گذشته احتمالا ، حدود ۵٠درصد از خرده فروشان فقط با یکدسته چک وارد بازار شده بودند به عبارت دیگر فاقد سرمایه در گردش بودند یا کمتر از ۴٠ درصد سرمایه درگردش مورد نیاز را در اختیار داشتند

حرکت ٨٠ درصد بازار به سمت نقدی فروشی ، به منزله حذف آن دسته فعالین اقتصادی از بازار است که بیش از ۶٠ درصد سرمایه درگردش را با استقراض تامین میکردند ، آنهایی که با یک دسته چک وارد بازار شده بودند با ۴٠ درصد نقدینگی مورد نیاز ، اکنون  از پروسه خرید و فروش در بازار حذف شده اند

دسته اخیر کالا را به طور متوسط چهار ماهه می خریدند به عبارت دیگر ، باید کالای خود را ١٢ درصد گرانتر می فروختند تا هزینه مالیات گونه خرید را جبران کنند بازار با این نرخ ارز ، کشش این قبیل افراد را ندارد ، گران خریدن به میزان ١٢درصد قابل انتقال به مشتری نیست ،یک میلیون و پانصد هزار چک برگشتی در ماه ،ناتوانی خرده فروشان از بازپرداخت بدهی را نشان می دهد

عمده فروشانی که در دی ماه کالا را مدت دار فروخته اند تقریبا در اردیبهشت پول آن را دریافت میکردند زیان به دلار ۵۵ درصد است ، زیان برای عده ای از عمده فروشان معادل همه سود ده سال گذشته است

بزرگترین بازنده تغییرات شش ماه گذشته ، عمده فروشان بوده اند

زیان ۵۵ درصدی از کل سرمایه ،آن هم طی شش ماه ، البته به تقویت بنیه مالی خرده فروشان انجامیده است

البته مشاهده زیان ۵۵ درصدی ،بازار را به سمت نقدی فروشی هدایت کرده است

عمده فروشانی که به مدت دار فروختن ادامه می دهند فقط تولیدکنندگانی هستند که موفق به دریافت ارز ۴٢٠٠ تومان شده اند

البته احتمالا حدود ٣٠ درصد از وارد کنندگانی که دلار ۴٢٠٠ دریافت می کنند ، کالا را از طرف خارجی خود به طور میانگین چهار ماهه میخریدند و اکنون سامانه نیما ، بابت بدهی ارزی آنها در گذشته که اکنون سررسید شده ارزی پرداخت نمی کند و این نوع بدهی را به رسمیت نمیشناسد ، اینگونه وارد کنندگان زیانی۵۵ درصدی تحمل کرده اند و اینها نیزبه سمت نقدی فروشی رفته اند

نتیجه گیری

بخش هایی که ارز مبادله ای دریافت نمی کنند تا ٩۵ درصد نقدی فروش شده اند

وارد کنندگانی که جنس را ارزی ومعمولا چهار ماهه خریده اند و ریالی۴ ماهه فروخته اند حتی در صورت دریافت دلار ۴٢٠٠ ، تا حدود ٩٠ درصد نقدی فروش شده اند

فقط واردکنندگان و عمده فروشانی که موفق به دریافت دلار ۴٢٠٠ تومان شده و بدهی ارزی نداشته اند به عبارت دیگر نقدی ازخارج می خریده اند به فروش مدت دار ادامه می دهند

خرده فروشان با حداقل نقدینگی به میزان ٨٠ درصد امکان بقا در بازار را ندارند

محمد حسین ادیب

Plan-4

بالا