Plan-3


فعالیت در بازار در شرایط جدید

فعالیت در بازار در شرایط جدید

در چند مشاوره در هفته گذشته خروجی چند نکته بود :

الف-فعال اقتصادی برای سرمایه گذاری ثابت انجام شده ( یا آورده ) باید هیچ سودی لحاظ نکند تا قادر به فروش باشد ، در صورتی که به ازای سرمایه گذاری ثابت انجام شده ، مبلغی به فروش اضافه شود قیمت بالاتر از قیمت بازار قرار گرفته و فعال اقتصادی قادر به فروش نیست

ب- فعال اقتصادی بابت سرمایه در گردش نیز نمی تواند مبلغی لحاظ کند ، به عبارت دیگر فعالینی که از بانک استقراض کرده اند نمی توانند هزینه مالی ناشی از استقراض از بانک را از مشتری دریافت کنند

ج- فعالین اقتصادی که جنس را مدتی خریداری می کنند ( مثلا سه ماهه ) و به ازای آن ٩ درصد باید به قیمت کالا اضافه کنند ، بازار این هزینه را نمی پذیرد و لحاظ این هزینه باعث میشود تا قیمت کالا بالاتر از قیمت بازار قرار گیرد و فضای کسب و کار ، ظرفیت تحمل نرخ بهره را ندارد

نتیجه گیری :
فقط کسانی قادر به فروش هستند که بابت سرمایه گذاری ثابت ، سرمایه در گردش و هزینه مالی از مشتری مبلغی را طلب نکنند

Plan-4

بالا